top of page

O avtorjih bloga

Barbara Šubic, po izobrazbi diplomirana inženirka gradbeništva, je sprva dve leti delala na Agenciji za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, od leta 2007 je zaposlena v M SORI d.d., zadnja 4 leta kot vodja razvoja in tehnologije. Od leta 2010 sodeluje pri pripravi vseh projektnih predlogov znotraj podjetja, med leti 2011-2014 pa je uspešno vodila projekt ECO-S, pridobljen na evropskem razpisu Eco-Innovation. Je vodja razvojno raziskovalne skupine M SORA in prejemnica Puhove nagrade 2016 za dosežke v lesarstvu.

Barbara Šubic, by education Bachleor of Civil Engineering, has worked on the Slovenian Environmental Agency at the beginning of her business path. She has been working in M SORA since 2007, the last 4 years as a Head of Research and Development department. Since 2010 she actively participated in preparation of all project proposals in the company. Between 2011-2014 she has coordinated EU project ECO-S, from the Eco-innovation scheme. She is a Head of the Research and Development group of M SORA. In 2016 she was recognized with the “Puh Certificate of Recognition” for inventions, development achievements and the use of scientific results in introducing innovation in business practice in the field of Wood science and technology.

Liza Križnar, univerzitetna diplomirana industrijska oblikovalka, v času magistrskega študija s podjetjem sodeluje na področju oblikovanja, razvoja in projektov.

Liza Križnar, by education industrial designer, works with M SORA as a designer and assistant in research & project department.

Uroš Tatić

Dr. Uroš Tatić je diplomiral na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Beogradu, kjer je zaključil znanstveni magisterij in doktorat ter sodeloval na številnih raziskovalnih in razvojnih projektih. Večino poklicne poti je delal v neposrednem stiku z industrijo, kjer je združeval znanstvene izsledke s praktičnimi potrebami trga.

Uroš Tatić je najnovejši član razvojno-raziskovalne skupine M SORA v kateri dela neposredno na evropskem projektu XtremlY, katerega glavni cilj je razvoj numeričnih modelov ojačanih lesenih okenskih profilov, ki bodo omogočili proizvodnjo okenskih sistemov z višino 4 m in več.

Dr. Uroš Tatić graduated at the faculty of the Mechanical Engineering at Belgrade University where he received his M.Sc. and Ph.D. degrees and where he worked on many research and development projects. Most of the professional life he worked in direct contact with the industry applying scientific knowledge in to market demands.

Uroš Tatić is newest member of M SORA R&D team working on the European project XtremlY with the main goal to develop numerical models of reinforced wooden window profiles which will allow the production of window systems with height of over 4 m.

Dr. Aleš Ugovšek je zaposlen kot vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost na Gospodarski zbornici Slovenija. Pred tem je bil več let vodja projektov v podjetju M Sora d.d. in predavatelj višje šole, še prej pa raziskovalec na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za lesarstvo na področju utekočinjanja in lepljenja lesa. Je avtor ali soavtor več kot petdesetih znanstvenih člankov in ostalih znanstvenih prispevkov, pri čemer raziskave redno predstavlja na konferencah doma in v tujini. Je soavtor akcijskega načrta Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL). V letu 2016 je prejel »Puhovo priznanje« za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso na področju lesarstva.

 

Aleš Ugovšek, PhD is currently Head of Area Technology Development and Innovation at Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. Before he was employed as a project manager in M Sora d.d and college lecturer whereas he started his career as a researcher at Biotechnical faculty of University of Ljubljana, Department of wood science and technology working on wood liquefaction and bonding of wood. He is an author or co-author of more than fifty scientific papers and other scientific contributions and is regularly presenting researches at conferences home or abroad. He is a co-author of action plan for Strategic Research Innovation Partnership on Smart Buildings and Home with Wood Chain (SRIP PSiDL). In 2016 he was recognized with the “Puh Certificate of Recognition” for inventions, development achievements and the use of scientific results in introducing innovation in business practice in the field of Wood science and technology.

Please reload

bottom of page